Kabbala opettaa syyn ja seurauksen yhteyden henkisiltä lähteiltämme. Nämä lähteet yhdistyvät pysyvien ja muuttumattomien lakien mukaisesti. Nämä säännöt auttavat kaikkia tässä maailmassa olevia tähtäämään korkeampaa tavoitetta kohden.

Kabbalan mukaan sekä ihmiskunnan että jokaisen ihmisen yksilönä tulisi ymmärtää korkein tavoite – luomisen järjestelmä kokonaisuudessaan. Jokaisella vuosisadalla on ollut henkilöitä, jotka itsenäisesti työskentelemällä saavuttivat tietyn henkisen tason. Tikkaita ylöspäin kävellessään he vihdoin pääsivät huipulle saakka.

Mikä tahansa materialistinen esine – aina mikromaailmasta makromaailmaan – toimii koko universumimme läpäisevien henkisten voimien kontrolloimana. Tätä voisi kuvaannollistaa vaikka niin, että koko universumi lepää näistä voimista punotun verkon päällä.

Otetaan esimerkiksi pienin elävä organismi, jonka ainoa tavoite on ainoastaan elää niin pitkään että se lisääntyy ja luo uuden sukupolven. Kuinka monia voimia ja järjestelmiä jo tässäkin organismissa on toiminnassa! Ja kuinka paljon näissä järjestelmissä olevaa ihmissilmän rajoitteet estävät huomaamasta. Kun tämä moninkertaistetaan ja mietitään kuinka paljon eläviä olentoja maailmassa on olemassa – tarkoittaen sekä universumia että henkisiä maailmoita – huomataan meillä olevan vain epämääräinen ajatus ja idea siitä kuinka monta henkistä sidettä ja voimaa meitä lopulta ohjaa.

Suurta henkisten voimien valikoimaa voidaan ajatella myös kahtena samanarvoisena ja toisiinsa liitettynä järjestelmänä. Ainoa ero niiden välillä on se, että ensimmäinen järjestelmä tulee Luojalta ja se menee läpi kaikkien maailmojen lopulta päätyen meidän tuntemaan ulottuvuuteen. Toinen lähtee liikkeelle meidän maailmastamme ja kulkeutuu aivan ylös asti jo ensimmäisessä järjestelmässä tehtyjen sääntöjen mukaisesti.

Ensimmäinen kabbalan järjestelmä on nimeltään ”The Order of the Creation of the Worlds and Spirit” eli “Maailmojen ja hengen luomisjärjestys”. Toista kutsutaan nimellä ”Comprehension or the Steps of Prophecy and Spirit” eli “Ymmärrys tai askeleet ennustusta tai henkeä kohden”. Toinen järjestelmä olettaa, että he, jotka haluavat päästä huipulle, käyttäytyvät ensimmäisen järjestelmän sääntöjen mukaan. Juuri tätä opiskellaan kabbalassa. Henkisessä maailmassa tärkein asia löytämisessä ja ymmärtämisessä ei ole aika, vaan hengen, ajatusten ja halujen puhtaus.

Materialistisessa maailmassa on monia voimia ja ilmiöitä joita emme tunne suoraan. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi sähkö, magneettikentät jne. Niiden vaikutukset ja nimet ovat tuttuja jopa lapsille. Vaikkakin tietoisuutemme sähköstä on rajallista, olemme oppineet käyttämään tätä ilmiötä tiettyihin tarpeisiin. Me kutsumme sitä nimellä yhtä luonnollisesti kuin mitä kutsumme leipää leiväksi tai sokeria sokeriksi.

Näin ollen, kaikilla kabbalassa mainituilla henkisillä kohteilla on oikea (materialistinen) käsite tai nimi. Mutta jos oikein mietimme tätä, ainoastaan henkiset asiat eivät ole ainoita joista meillä ei ole käsitystä. Eihän meillä ole käsitystä Luojasta itsestäänkään, niin kuin meillä ei ole oikeaa käsitystä yhdestäkään esineestä, jonka omat kätemme ovat tunteneet.

Asia onkin siis niin, että emme varsinaisesti tunne kohdetta, vaan tunnemme omat reaktiomme sen tekemiin asioihin ja aiheuttamiin vaikutuksiin. Nämä reaktiot antavat meille mielikuvan tiedosta, vaikkakin kappaleen ydin itsessään pysyy piilossa. Tämän lisäksi emme osaa ymmärtää edes itseämme! Ymmärrämme ainoastaan teot ja reaktiot.

Tiede on maailman tutkimisen työväline ja se voidaan jakaa kahteen eri palaseen; aineen ominaisuuksien tutkiminen ja olomuodon tutkiminen. Toisin sanoen tässä maailmakaikkeudessa ei ole mitään, joka ei koostuisi materiaalista ja olomuodosta. Esimerkiksi pöytä on yhdistelmä materiaalia ja olomuotoa. Materiaali on vaikkapa puu ja olomuoto on pöydän muoto. Toisena esimerkkinä sana valehtelija; materiaali on ihmiskeho, joka kantaa muotoa eli valhetta.

Aineen tutkimista käsittelevä tieteen osa perustuu kokeisiin. Näissä kokeissa tehdään loppupäätelmiä. Sen sijaan se osa tieteestä, joka tutkii olomuotoa ilman yhteyttä materiaan, ja erityisesti asioita joihin ei ole koskaan yhdistetty materiaalia (esimerkiksi kommunismi), ei voi perustua kokeisiin. Se johtuu siitä, että meidän maailmassamme mitään asiaa ei voi olla olemassa ilman materiaa.

Materian irrottaminen olomuodosta on mahdollista ainoastaan mielikuvituksessamme. Tästä syystä kaikki päätelmät näissä perustuvat ainoastaan teoreettisiin näkemyksiin. Koko korkeamman filosofian alue kuuluu tähän tieteen kategoriaan ja ihmiskunta on usein kärsinyt vääristä johtopäätelmistä. Suurin osa tutkijoista on kääntänyt selkänsä tämän tapaiselle tutkimukselle, koska sen perusteella tehdyissä johtopäätelmissä ei ole minkäännäköistä varmuutta.

Tutkimalla henkistä maailmaa on lopulta helppo ymmärtää, että omat tuntemukset ovat itseasiassa ainoastaan yläpuolelta tulevia toiveita tuntea niin. Ne voidaan tuntea erillisinä kohteina eikä osana Luojaa, vaikka ympäröivä maailma on ainoastaan illuusio henkisten voimien suorittamista teoista.

Selvennetäänpä tätä ajatusta esimerkin kautta:

”Kerran kauan sitten köyhä mies asui pienessä kylässä. Hän ajoi kärryä, hänellä oli muutama hevonen, talo ja perhe. Yhtäkkiä epäonnen aalto pyyhkäisi hänen ylitseen. Hevoset kaatuivat, hänen vaimonsa ja lapsensa kuolivat, talo sortui ja koska hän oli niin surullinen, hän kuoli myös pian itsekin. Tässä kohtaa korkeimmassa oikeudessa tehtiin päätös, jolla haluttiin varmistaa pitkään kärsineelle ja kiusatulle sielulle hänen onnellisuutensa. He päättivät antaa hänelle tunteen siitä, että hän on elossa, että hän on perheensä luona, hänen talossaan, seuranaan hänen hyvät hevosensa. Ne saavat hänet tuntemaan, että hänen työllään on tarkoitusta ja hänen elämässään on sisältöä.”

Nämä tunteet käsitellään samoin kuin mitä tunnemme unessa. Unessa meille tapahtuvat asiat tuntuvat todellisilta. Ainoastaan meidän tunteemme luovat kuvan ympäristöstämme. Joten, kuinka voimme erottaa illuusion todellisuudesta…

Kabbala universumin tieteenä on myös jaettu materiaan ja olomuotoon. Mutta verrattuna muuhun tieteeseen, sen erilainen lähestymistapa osoittaa ylivoimaisia etuja. Osuus, jossa käsitellään olomuotoa ilman materiaa, perustuu täysin kontrolloituun testaamiseen, ja tällöin tulokset voidaan vahvistaa!

Kun kabbalisti nousee samalle henkiselle tasolle tarkasteltavan kohteen kanssa, vastaanottaa hän tämän jälkeen kaikki sen ominaisuudet itse. Eli hän tuntee sisällään täyttä ymmärrystä jo ennen materialistista ilmentymää ja hän voi käytännössä käsitellä eri muotoja. On kuin hän katsoisi kaikkia meidän illuusioita tutkijana ulkopuolelta!

Kabbala, kuten mikä tahansa muukin tiede, käyttää tiettyjä symboleita ja terminologiaa kuvaillakseen kohteita ja tekoja. Henkinen voima, maailma, sefira, näitä kutsutaan samoilla nimillä kuin mitä käytämme kohteista, joita voimat ohjaavat maailmassamme. Kun jokaisella materialistisella kohteella tai voimalla on vastaava henkinen niiden tekoja kontrolloiva kohde tai voima, on täysin hyväksyttävää käyttää nimeä, joka on otettu materialistisesta maailmasta ja sen henkisistä juurista tai lähteestä. Jotta oikeanlainen yhteys säilyy, henkisten kohteiden nimeäminen onkin mahdollista ainoastaan sellaiselle kabbalistille, joka on itse tavoittanut erittäin korkeatasoisen ymmärryksen.

Kun henkilö on tavoittanut korkean henkisen tason, on mahdollista nähdä kuinka mikäkin asia vaikuttaa meidän maailmaamme. Kabbalistit kirjoittavat kirjoja ja jakavat heidän tietoaan käyttäen tätä eri ulottuvuudet yhdistävää kieltä. Tämä kieli on erityisen tarkkaa. Se perustuu materiaalisen kohteen henkiseen lähteeseen, eikä sitä voida muuttaa. Kohteen ja henkisen lähteen välinen linkki on muuttumaton. Tällaista tarkkuutta ei ole päivittäin käyttämässämme kielessä, sillä se on sidottu ainoastaan asioiden ulkoiseen muotoon. Yksinkertainen kielen ymmärtäminen ei ole tarpeeksi. Vaikka tietäisimme alemman materian nimen, emme voi ymmärtää sen korkeaa henkistä muotoa. Vain jos tiedämme henkisen muodon, voimme käsittää ja nähdä materiaalin toteutumisen, ”haarauman”.

Tämä johtaa meidät päätelmään: ensin on tärkeää tietää materiaalisen kohteen henkinen lähde. Meidän tulee tietää sen luonne ja ominaisuudet. Vain siten voimme seurata sen matkaa ilmentymään meidän maailmassamme ja tutkia sen vuorovaikutusta muualle. Tämä on ainoa oikea tie todelliseen ymmärrykseen kabbalan kielessä.

Kuitenkin tästä nousee luonnollinen kysymys. Kuinka aloittelija voi mitenkään tulla tässä mestariksi, kun hän ei edes kunnolla ymmärrä opettajaansa? Vastaus on hyvin yksinkertainen. Se on mahdollista ainoastaan, kun nostamme itsemme henkisesti tämän maailman yläpuolelle. Tämä on puolestaan mahdollista vasta kun irrotamme itsemme materialistisesta egoismista, ja hyväksymme henkiset arvot ainoiksi oikeiksi. Ainoastaan kaipuu ja intohimo henkisyyteen tässä maailmassa on avain korkeampaan maailmaan.

 

Jatka elämän tarkoituksen lukemista:  Power of You